Terma & Syarat
 
Selamat datang ke CERDIK.COM.MY. Dengan mengakses mana-mana Laman CERDIK.COM.MY atau jika anda membeli mana-mana produk di Laman CERDIK.COM.MY, termasuk tetapi tidak terhad kepada mewujudkan akaun, memuat turun perisian atau kandungan digital (termasuk aplikasi yang dibangunkan oleh CERDIK.COM.MY atau pihak ketiga) dari Laman CERDIK.COM.MY, atau selain itu menyertai, melihat, melawat atau menyumbang kepada forum atau perbualan CERDIK.COM.MY atau lain-lain ciri interaktif (jika ada) anda, sebagai pengguna Laman CERDIK.COM.MY ("anda" atau "Pengguna"), adalah dianggap menerima dan bersetuju untuk diikat oleh dan mematuhi Terma-Terma Perkhidmatan yang disenaraikan di bawah.

- Jika anda membeli mana-mana produk di Laman CERDIK.COM.MY, anda bersetuju untuk terikat di sisi undang-undang oleh satu kontrak tambahan dan berasingan elektronik jualan ("Terma-terma Jualan") yang akan diputuskan apabila CERDIK.COM.MY menerima pesanan anda melalui mel yang mengesahkan bahawa produk kami telah dihantar.

- CERDIK.COM.MY. menawarkan anda keupayaan untuk membeli,menyemak imbas, atau memuat turun kandungan digital, seperti buku elektronik (‘eBooks’), aplikasi-aplikasi (termasuk aplikasi yang dibangunkan oleh CERDIK.COM.MY. atau pihak ketiga) dan kandungan digital lain seperti yang ditentukan oleh CERDIK.COM.MY. dari semasa ke semasa dan melalui Laman CERDIK.COM.MY.(secara individu atau kolektif, "Kandungan Digital")

- Secara umumnya, anda boleh menyemak imbas, pratonton, atau mencari maklumat di Laman CERDIK.COM.MY tanpa perlu membeli atau memuat turun kandungan. Bagi membolehkan anda membeli dan/atau memuat turun Produk, anda mestilah terlebih dahulu membuka akaun CERDIK.COM.MY; menyediakan maklumat kad kredit /maklumat pembayaran yang sah beserta alamat bil anda kepada CERDIK.COM.MY. Akaun keahlian hanyalah semata-mata bertujuan untuk memuat turun, membeli, mengakses, membaca dan menggunakan laman sesawang CERDIK.COM.MY , kesemuanya tertakluk kepada terma dan syarat-syarat Perjanjian Lesen Pengguna Akhir CERDIK.COM.MY di sini.

- CERDIK.COM.MY berhak mengemas kini, mengubah dan/ atau memasang semula CERDIK.COM.MY secara automatik. CERDIK.COM.MY adalah tertakluk kepada sekatan dan/ atau pemansuhan bagi tujuan keselamatan atau tujuanlain seperti yang ditentukan oleh CERDIK.COM.MY.

- CERDIK.COM.MY berhak mengubahsuai atau menamatkan penawaran mana-mana Kandungan Digital pada bila-bila masa. Jika satu unit Kandungan Digital menjadi tidak ada sebelum dimuat turun tetapi selepas pembelian, cara terbaik dan tunggal yang boleh dibuat ialah bayaran balik harga belian yang telah dibayar untuk Kandungan Digital tersebut.

- Dalam keadaan apabila selepas pelanggan membeli dan berjaya memuat turun Kandungan Digital, muat turun selanjutnya mungkin tidak boleh dilakukan dan tiada bayaran balik mungkin; bergantung kepada terma dan syarat-syarat penerbit.

- Anda tidak boleh (i) mengubahsuai, mengubah, menduplikasi, mengeluarkan semula, menyalin, mengedarkan salinan, membuka, kejuruteraan berbalik, meneladani, menyusun semula atau mengganggu laman sesawang CERDIK.COM.MY (ii) membuat kerja terbitan daripada atau laman sesawang CERDIK.COM.MY (iii) memintas, mengubahsuai, mengganggu, mengalahkan atau mengelak apa-apa komponen keselamatan, peraturan khas atau aplikasi lain yang melindungi laman sesawang CERDIK.COM.MY (iv) penggunaan apa-apa robot, lelabah, pelombong data, crawler, scraper atau cara berautomasi lain untuk akses atau indeks Kandungan Digital atau mana-mana bahagiannya termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana metadata yang berkaitan dengan Kandungan Digital; atau (v) sewa, pinjaman, pajakan, sublesen, pemindahan, rangkaian, mengeluarkan semula, memaparkan, mengedar, atau membuatkan mana-mana Kandungan Digital boleh didapati oleh mana-mana pihak ketiga.

 

Lesen dan Had
CERDIK.COM.MY menghadkan anda lesen untuk mengakses menggunakan secara peribadi kandungan dalam Laman CERDIK.COM.MY ("Kandungan"), termasuk Kandungan Digital, sebagaimana yang ditakrifkan di atas dengan syarat lesen yang tersebut di atas tidak termasuk apa-apa hak untuk:

  • mengubahsuai, memuat turun, menghasilkan semula, menyalin, atau menjual semula Laman CERDIK.COM.MY, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa derivatif;
  • menggunakan secara komersial Laman CERDIK.COM.MY, Kandungan atau mana-mana terbitan bahagian;
  • menyalin atau memuat turun mana-mana akaun Pengguna atau maklumat profil untuk kepentingan mana-mana pihak ketiga;
  • membenarkan volum kelantangan yang tinggi, automatik, proses elektronik yang terdapat pada Laman CERDIK.COM.MY atau sistemnya, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa derivative;
  • menggunakan mana-mana robot, lelabah, data pelombong, crawler, scraper atau cara berautomasi lain bagi tujuan akses atau indeks Laman CERDIK.COM.MY atau sistem, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa terbitan bagi untuk sebarang maksud;
  • mengganggu atau cubaan mengganggu kerja yang sepatutnya bagi Laman CERDIK.COM.MY;
  • memintas apa-apa langkah CERDIK.COM.MY yang digunakan bagi mencegah atau menyekat akses ke mana-mana bahagian Laman CERDIK.COM.MY, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa derivative;;
  • rangka atau menggunakan teknik framing untuk menyertakan mana-mana tanda dagangan, logo, atau maklumat lain proprietari (termasuk imej, teks, susun atur halaman, atau bentuk) CERDIK.COM.MY;
  • menggunakan nama, CERDIK.COM.MY, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo dalam mana-mana tag meta atau mana-mana atau "teks tersembunyi" atau
  • menyusun, mempakej semula, menyebarkan atau sebaliknya menggunakan data yang diekstrak dari Laman CERDIK.COM.MY.

Perkara di atas adalah dilarang; hak untuk melakukan apa-apa perkara di atas hendaklah memerlukan persetujuan bertulis (yang mungkin termasuk perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh wakil yang diberi kuasa oleh CERDIK.COM.MY). Sebarang penggunaan tanpa kebenaran Laman CERDIK.COM.MY, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa derivatif akan menamatkan apa-apa lesen atau kebenaran yang diberikan oleh CERDIK.COM.MY.

Tanda dagangan
Anda memperakui bahawa Laman CERDIK.COM.MY mengandungi Kandungan, termasuk Kandungan Digital, sebagaimana yang ditakrifkan di atas, yang dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, rahsia dagangan, atau hak-hak lain proprietari, dan hak-hak ini adalah sah dan dilindungi dalam kesemua bentuk, media dan teknologi yang sedia ada sekarang atau dibangunkan selepas ini.
Cerdik Publications Sdn. Bhd. memiliki hak cipta dalam pemilihan, penyelarasan, susunan dan peningkatan kandungan dalam Laman CERDIK.COM.MY. Anda tidak boleh mengubahsuai, mengeluarkan, memadam, menambah, menerbit, menghantar, mengambil bahagian dalam pemindahan atau penjualan,mencipta kerja terbitan daripada, atau dalam sebarang cara mengeksploitasi mana-mana Kandungan, sama ada keseluruhan atau sebahagiannya. Anda tidak boleh memuat naik, menghantar, mengeluarkan semula atau mengedarkan mana-mana Kandungan, termasuk Kandungan Digital dan dalam laman sesawang CERDIK.COM.MY, dilindungi oleh hak cipta, atau hak proprietari yang lain, tanpa mendapat kebenaran daripada pemilik hak cipta atau hak-hak kewajaran lain yang ditetapkan. Sebagai tambahan kepada sebelum ini, penggunaan sebarang perisian Kandungan akan diawasi oleh terma-terma ini dan mana-mana perjanjian lesen perisian menuruti perisian tersebut.

PENERANGAN PRODUK
Barangan yang ditawarkan untuk dijual di Laman CERDIK.COM.MY mengandungi penerangan yang disediakan secara langsung oleh Cerdik Publications, pengeluar atau pengedar barang tersebut

NOTIS 
Pengguna bersetuju menerima komunikasi elektronik daripada CERDIK.COM.MY, sama ada yang dialamatkan ke alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun pengguna CERDIK.COM.MY atau yang terdapat pada Laman CERDIK.COM.MY. Pengguna memperakui dan bersetuju bahawa mana-mana komunikasi sama ada melalui e-mel atau dihantar (posting) ke Laman CERDIK.COM.MY memenuhi mana-mana kehendak undang-undang bahawa komunikasi tersebut dibuat secara bertulis
Sekatan ke atas Pegawai dan Kakitangan CERDIK PUBLICATIONS SDN BHD 
Kesemua pegawai dan kakitangan dilarang daripada mengambil bahagian dalam sebarang peraduan, undian atau permainan yang dijalankan di Laman CERDIK.COM.MY.
Log Masuk Nama (ID Pengguna) dan Kata Laluan 
Anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi mengekalkan kerahsiaan log masuk nama anda (ID Pengguna) dan kata laluan daripada mana-mana pihak yang lain. Anda tidak boleh mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak yang lain. Anda bertanggungjawab terhadap penggunaan akaun anda, sama ada disahkan oleh anda atau tidak.
Segera maklumkan kepada pihak CERDIK.COM.MY sekiranya anda mengetahui kata laluan anda telah dikompromi atau terdapat penggunaan akaun anda tanpa kebenaran.
CERDIK.COM.MY tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami oleh anda sebagai akibat daripada penggunaan tanpa kebenaran log/daftar masuk nama dan kata laluan anda.
You shall immediately notify CERDIK.COM.MY if it comes to your knowledge that your password has been compromised or there has been unauthorized use of your account.<

Polisi Privasi
CERDIK.COM.MY mungkin mendedahkan beberapa maklumat tertentu yang terkandung di dalam permohonan pendaftaran anda kepada pihak ketiga, tetapi CERDIK.COM.MY tidak akan mendedahkannya kepada mana-mana individu nama, alamat, alamat e-mel, atau nombor telefon anda tanpa kebenaran anda terlebih dahulu kecuali setakat yang perlu atau bersesuaian bagi mematuhi undang-undang terpakai atau dalam prosiding undang-undang.

 
 
Hak Cipta @2015 Cerdik Publications Sdn. Bhd (203370-D). Semua Hak Cipta Terpelihara.
Web Design & eCommerce Solution by CNTSB Malaysia